Terry Jacobson of AllSense Group, Audi Fashion Festival Partner

Terry Jacobson, of AllSense Group outside the Audi Fashion Festival, Ngee Ann…